1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“) pateikiama informacija apie tai, kaip duomenų valdytojas – UAB „PARSEKAS“ juridinio asmens kodas 142150210; buveinės adresas: Pilies g. 8, LT-91234, Klaipėda (toliau – „Bendrovė“) atlieka asmens duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis.

1.2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi ir naršo Bendrovės tinklalapyje www.parsekas.lt (toliau – „Tinklalapis“), naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės paslaugomis, siekia įsidarbinti Bendrovėje, taip pat susisiekia su Bendrove telefonu, elektroniniu paštu, bendrauja su Bendrovės atstovais tiesiogiai, lankosi Bendrovės valdomoje teritorijoje, pastatuose, transporto priemonėse.

1.3. Asmenys, kurie Bendrovei pateikia savo asmens duomenis, naršydami Tinklapyje, per jį siųsdami savo užklausas Bendrovei, taip pat siųsdami Bendrovei CV, motyvacinius laiškus ir kitus asmens duomenis, patvirtina, kad yra susipažinę su šia Politika ir jos nuostatos jiems yra suprantamos.

1.4. Bendrovė siekia skaidriai ir išsamiai informuoti apie jos vykdomą asmens duomenų tvarkymą, todėl ragina atidžiai susipažinti su šia Politika, o iškilus papildomiems klausimams ar prireikus daugiau informacijos, siekiant išsakyti savo pastebėjimus, susisiekti su Bendrove elektroninio pašto adresu: info@parsekas.lt arba telefonu Nr.: +370 684 07715.

2. POLITIKOJE VARTOJAMOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.

2.3. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka (rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas).

2.4. Lankytojas – asmuo, kuris lankosi Tinklalapyje.

2.5. Kandidatas – asmuo, kuris siekia įsidarbinti Bendrovėje.

2.6. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2.7. Duomenų apsaugos įstatymai – BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą.

2.8. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Duomenų apsaugos įstatymuose.

3. PRINCIPAI, KURIAIS VADOVAUJASI BENDROVĖ, TVARKYDAMA ASMENS DUOMENIS

3.1 Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

3.1.1. Asmens duomenis Duomenų subjekto atžvilgiu tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

3.1.2. Asmens duomenis renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir jų toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

3.1.3. Renka ir tvarko tik tokius asmens duomenis, kurie yra būtini, siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

3.1.4. Užtikrina, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; paaiškėjus, kad asmens duomenys yra netikslūs – juos nedelsiant ištrina arba ištaiso, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių šie duomenys tvarkomi (tikslumo principas);

3.1.5. Asmens duomenis laiko tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

3.1.6. Asmens duomenis tvarko tokiu būdu ir taikant tokias technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

3.1.7. Bendrovė yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, ATSIŽVELGIANT Į TVARKYMO TIKSLĄ

4.1. Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis, būtinus numatytiems tikslams pasiekti:

4.1.1. Sutarties sudarymo su potencialiais klientais tikslu gali būti renkami šie asmens duomenys: potencialių klientų (juridinių asmenų) darbuotojų, atstovų vardai, pavardės, pareigos, atstovaujama organizacija, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys, kita informacija, būtina išsiaiškinant pageidaujamos paslaugos poreikį bei suformuojant komercinį pasiūlymą. Šiuos duomenis duomenų subjektas Bendrovei perduoda, paspaudęs nuorodą Tinklapyje „Pateikti užsakymą“ ir nukreiptas į specialią programėlę arba kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu paštu ar telefonu.

Duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties sudarymas (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

Duomenų tvarkymo terminas – iki 6 mėnesių nuo užklausos gavimo dienos, o jei sudaryta sutartis – sutarties galiojimo metu bei 10 metų po jos pasibaigimo.

4.1.2. Informacijos apie taršą gavimo tikslu gali būti renkami šie asmens duomenys: kontaktinio asmens vardas, pavardė, jo atstovaujama organizacija, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas (jei asmens duomenis teikia Lankytojas), pranešimo turinys. Šiuos asmens duomenis duomenų subjektas Bendrovei pateikia telefonu, elektroniniu paštu arba užpildydamas specialią anketą, į kurią Lankytojas yra nukreipiamas, Tinklapyje paspaudus mygtuką „Pranešti apie taršą“.

Duomenų tvarkymo pagrindas – Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).

Duomenų tvarkymo terminas – 3 metai nuo pranešimo gavimo dienos.

4.1.3. Kandidato atrankos tikslu gali būti renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pageidaujama darbo pozicija, taip pat kiti duomenys, kuriuos Kandidatas nurodo Bendrovei, pateikdamas Tinklalapyje esančią užpildytą anketą, atsiųsdamas CV ir (ar) motyvacinį laišką, taip pat susirašinėdamas su Bendrove elektroniniu paštu ar bendraudamas telefonu ir (ar) tiesiogiai su Bendrovės atstovais. Taip pat Bendrovė tikslu atsirinkti tinkamą kandidatą, gali kreiptis į Kandidato buvusį darbdavį, o esant Kandidato sutikimui – ir į esamą darbdavį.

Duomenų tvarkymo pagrindas:
a) sutarties sudarymas (BDAR 6 str. 1 d. b punktas) – tais atvejais, kai Kandidatas užpildo anketą, esančią Tinklapyje, atsiunčia CV ir (ar) motyvacinį laišką;
b) Kandidato sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas) – tokiu atveju, jei Kandidatas pateikia daugiau informacijos, negu nurodyta a) punkte; taip pat kai Bendrovė siekia susisiekti su esamu Kandidato darbdaviu;
c) teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas) – tik tokiu atveju, kai Bendrovė kreipiasi į buvusį Kandidato darbdavį.

Duomenų tvarkymo terminas – iki 3 dienų po atrankos, į kurią kandidatavo Kandidatas, pabaigos, o turint Kandidato sutikimą – iki jo sutikime nurodytos dienos.

4.1.4. Sklandaus Tinklalapio veikimo funkcionalumo ir efektyvumo užtikrinimo tikslu, panaudojant slapukus gali būti renkami šie asmens duomenys: vartotojo IP adresas, informacija apie naršyklės tipą ir versiją; vartotojo operacinė sistema; vartotojo interneto paslaugų teikėjas, prieigos data ir laikas.

Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas (būtinųjų (techninių) slapukų naudojimo atveju) ir sutikimas.

Duomenų tvarkymo terminas – slapuko galiojimą laiką.

4.1.5. Bendrovės turto apsaugos tikslu vykdomas vaizdo stebėjimas Bendrovės valdomoje teritorijoje, pastatuose, transporto priemonėse (įskaitant ir vandens transporto priemones). Apie konkrečioje vietoje vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas yra įspėjamas, pakabinant informacinę lentelę matomoje vietoje. Vaizdo stebėjimo metu renkami šie asmens duomenys: į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių fizinių asmenų atvaizdas, transporto priemones identifikuojantys požymiai, kita vizualinė informacija, kuri viena ar kontekste su kitais duomenimis gali atskleisti duomenų subjekto tapatybę.

Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas

Duomenų tvarkymo terminas – ne ilgiau kaip 60 dienų.

4.1.6. Tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamas juridinis asmuo, pareigos.

Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas

Duomenų tvarkymo terminas – 3 metus nuo sutikimo davimo arba trumpiau, jei duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą.

4.1.7. Bendrovės veiklos žinomumo tikslu Bendrovė gali savo vardu sukurti paskyras socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui „Facebook“, „Linkedin“ ir t.t. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad visą socialiame tinkle pateiktą vartotojų informaciją kontroliuoja konkretaus socialinio tinklo valdytojas, o ne Bendrovė, todėl Bendrovė gali tik pasinaudoti jos paskyroje esančia informacija (asmens duomenimis), tačiau turi ribotas galimybes ją sunaikinti, apriboti, pakeisti, perkelti ir t.t., todėl vartotojams rekomenduojama prieš naudojantis konkrečiu socialiniu tinklu, susipažinti su jo privatumo pranešimu, o siekiant įgyvendinti duomenų subjekto teises – kreiptis į atitinkamo socialinio tinklo valdytoją.
Vartotojams apsilankius Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle, Bendrovė gali rinkti ir savo kompetencijų ribose tvarkyti šiuos asmens duomenis: socialinio tinklo vartotojo vardas, pavardė ir (ar) pseudonimas, jo veikla paskyroje, įsikaitant jo paspaustas reakcijų piktogramas, komentarus bei jų turinys, žinutės Bendrovei bei jų turinys ir t.t.

Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas.

Duomenų tvarkymo terminas – toks, koks nurodytas konkretaus socialinio tinklo privatumo pranešime.

4.2. Tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kreipdamasis į Bendrovę šios Politikos 8 skyriuje numatyta tvarka. Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymui, kuris buvo teisėtai atliekamas iki sutikimo atšaukimo.

4.3. Aukščiau nurodyti asmens duomenų tvarkymo terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

4.4. Bendrovė asmens duomenis tvarko, laikydamasi reikalavimų, numatytų Duomenų apsaugos įstatymais. Pasibaigus nurodytiems asmens duomenų tvarkymo terminams, asmens duomenys yra sunaikinami negrįžtamai arba perduodami valstybės archyvui, jei tai įpareigoja padaryti teisės aktai.

5. SLAPUKŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

5.1. Slapukai (angl. cookies) yra nedideli informacijos failai, atsiunčiami į vartotojo įrenginį (kompiuterį, planšetę, mobilųjį telefoną) iš lankomų interneto svetainių. Slapukai suteikia galimybę  interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius. 

5.2. Bendrovės Tinklapyje naudojami būtinieji (techniniai) bei funkciniai slapukai. Būtiniesiems (techniniams) slapukams naudoti yra nereikalingas Lankytojo sutikimas, kadangi šie slapukai užtikrina tinkamą ir sklandų Tinklapio veikimą. Kiti slapukai naudojami tik tokiu atveju, jei dėl jų naudojimo yra gautas ir galiojantis Lankytojo sutikimas.

5.3. Tinklapyje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimasTikslasSlapuko paskirtisGaliojimo terminasDuomenų tvarkymo pagrindas
pll_languageFunkcinisIšsaugoti vartotojo pasirinktą kalbą, kai jis vėl apsilankys svetainėje1 metai nuo apsilankymo TinklapyjeLankytojo sutikimas
PHPSESSIDBūtinasis (techninis)Vartotojo sesijai palaikytiIki sesijos pabaigosTeisėtas interesas

5.4. Lankytojas gali slapukus apriboti ar išjungti, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju jis gali prarasti galimybes naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos tinkamam ir sklandžiam Tinklapio veikimui užtikrinti. Apie tai, kaip apriboti ar ištrinti slapukus daugiau informacijos galima rasti konkrečios naršyklės, kurią naudoja Lankytojas, parinkčių meniu, pavyzdžiui: Chrome naršyklės – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666; Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy ir t.t. Apie tai, kaip pašalinti slapukus iš savo mobiliojo telefono, galima sužinoti telefono naudojimo instrukcijoje.

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1. Bendrovė laikosi konfidencialumo pareigos ir jos žinioje esančius asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleidžia tik esant teisėtam pagrindui ir ne didesne apimtimi, negu yra būtina.

6.2. Bendrovė asmens duomenis gali atskleisti šiems duomenų gavėjams:

6.2.1. Paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), kuriuos Bendrovė yra pasitelkusi teikti paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartis, pavyzdžiui, buhalterines, informacinių technologijų, techninės įrangos priežiūros ir aptarnavimo paslaugas ir t.t.. Bendrovė paslaugų teikėjams perduoda arba leidžia susipažinti tik su tais asmenims duomenimis, su kuriais susipažinti ar kuriuos tvarkyti jiems yra būtina pagal teikiamų paslaugų pobūdį ir tik sutartimi įsipareigojus Bendrovei, kad asmens duomenys bus tvarkomi, laikantis Duomenų apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų asmens duomenų tvarkytojams.  

6.2.2. Teisines paslaugas teikiantiems asmenims, jei kilus ginčui, Bendrovei yra reikalinga teisinė pagalba.

6.2.3. Kitoms įstaigoms ir institucijoms, jei joms atskleisti asmens duomenis Bendrovė privalo, vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais arba to prašo duomenų subjektas.

6.2.4. Socialinių tinklų valdytojams – šioje Politikoje nurodytomis sąlygomis.

6.3. Bendrovės Tinklapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių socialinių tinklų plėtinius, pavyzdžiui, „Facebook“, „Linkedin“ ir t.t. Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas, su jais Lankytojas turėtų susipažinti čia:

6.3.1. Naudojimosi socialiniu tinklu „Facebook“ privatumo sąlygos: https://www.facebook.com/privacy/policy

6.3.2. Naudojimosi socialiniu tinklu „Linkedin“ privatumo sąlygos: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6.4. Paprastai Bendrovė neperduoda asmens duomenų į trečiąją valstybę (esančią už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų), tačiau jei toks asmens duomenų perdavimas yra reikalingas, jis atliekamas tik vadovaujantis teisėtais pagrindais, taikant adekvačią apsaugą užtikrinančias priemones bei laikantis BDAR nustatytų reikalavimų.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Duomenų subjektas, pateikdamas savo asmens duomenis, privalo susipažinti su šia Politika ir įsitikinti, kad jam yra suprantamos ir priimtinos šios Politikos nuostatos.

7.2. Duomenų subjektas užtikrina, kad jo pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs, bei įsipareigoja nedelsiant informuoti Bendrovę, jei jo asmens duomenys pasikeistų arba pastebėtų, kad Bendrovė tvarko netikslius ir (ar) neteisingus jo asmens duomenis.

7.3. Duomenų subjektas turi teisę:

7.3.1. Būti informuotas apie tai, kokie, kokių tikslu ir kokiomis sąlygomis yra tvarkomi jo asmens duomenys;

7.3.2. Susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

7.3.3. Reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius asmens duomenis;

7.3.4. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba jį apriboti;

7.3.5. Reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

7.3.6. Prašyti perkelti jo asmens duomenis;

7.3.7. Atšaukti duotą sutikimą Bendrovei tvarkyti jo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui.

7.4. Taip pat duomenų subjektas turi teisę atsisakyti pateikti Bendrovei asmens duomenis. Tokiu atveju Bendrovė pasilieka teisę nesuteikti paslaugų Duomenų subjektui.

8. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

8.1. Duomenų subjekto teisės Bendrovėje įgyvendinamos šia tvarka:

8.1.1. Duomenų subjektas prašymą įgyvendinti norimą Duomenų subjekto teisę gali pateikti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@parsekas.lt arba atsiųsti prašymą registruotu paštu adresu: Pilies g. 8, LT-91234, Klaipėda, arba atvykti į Bendrovę ir prašymą užpildyti vietoje;

8.1.2. Kartu su prašymu Duomenų subjektas privalo pateikti Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymą Duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8.1.3. Gavus Duomenų subjekto prašymą įgyvendinti Duomenų subjekto teisę(-es), Bendrovė, pateikia atsakymą į jį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

8.1.4. Bendrovė turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Duomenų subjekto teises. 

8.1.5. Kilus abejonėms dėl Duomenų subjekto tapatybės, Bendrovė turi teisę paprašyti papildomos informacijos, kad įsitikintų, jog dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiasi tinkamas asmuo.

8.1.6. Jei Duomenų subjektas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.ada.lt), tačiau visų pirma Bendrovė rekomenduoja Duomenų subjektą, prieš teikiant skundą, susisiekti su Bendrove, siekiant rasti abiem pusėms tinkamą sprendimą.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Ši Politika parengta, vadovaujantis ir įgyvendinant Duomenų apsaugos įstatymus.

9.2. Ši Politika visa apimtimi arba jos atskiros nuostatos gali būti keičiamos, todėl Bendrovė rekomenduoja periodiškai apsilankyti Bendrovės Tinklapyje ir susipažinti su ten skelbiama naujausia Politikos versija.

9.3. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklapyje dienos.

9.4. Paskutinė šios Politikos atnaujinimo data: 2023-11-10

Susisiekite